วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ

ตัวอย่างการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรอง (ก.จ. หรือ ก.ท. หรือ ก.อบต.)

๑.กรณีบรรจุและแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑.๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่มีคุณวุฒิซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามประกาศตามข้อ ๓ ของประกาศ เช่น

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จะได้รับอัตราเงินเดือน ๕,๗๖๐ บาท และเงินที่ปรับเพิ่ม ๓๔๐ บาท และเมื่อใดมีการเลื่อนระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน หากอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของคุณวุฒิ ปวช. ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ ก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น แต่เมื่อใดที่อัตราเงินเดือนสูงกว่า ๑๑,๕๐๐ บาท ก็จะไม่ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิ ปวท.หรือเทียบเท่า ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จะได้รับเงินเดือน ๖,๔๗๐ บาท และเงินที่ปรับเพิ่ม ๒๐๐ บาท บาท และเมื่อใดมีการเลื่อนระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน หากอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของคุณวุฒิ ปวท. ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ ก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น แต่เมื่อใดที่อัตราเงินเดือนสูงกว่า ๑๑,๕๐๐ บาท ก็จะไม่ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จะได้รับเงินเดือน ๗,๑๐๐ บาท และเงินที่ปรับเพิ่ม ๒๐๐ บาท บาท และเมื่อใดมีการเลื่อนระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน หากอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของคุณวุฒิ ปวส. ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ ก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น แต่เมื่อใดที่อัตราเงินเดือนสูงกว่า ๑๑,๕๐๐ บาท ก็จะไม่ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิ ปริญญาตรี.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่า ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จะได้รับเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท และเงินที่ปรับเพิ่ม ๗๖๐ บาท บาท และเมื่อใดมีการเลื่อนระดับหรือเลื่อนขั้นเงินเดือน หากอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของคุณวุฒิ ปริญญาตรี ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ ก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น แต่เมื่อใดที่อัตราเงินเดือนสูงกว่า ๑๓,๒๔๐ บาท ก็จะไม่ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

๑.๒ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ต่อมามีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ซึ่งบรรจุโดยคุณวุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญา ต่อมาได้รับคุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หลังพ้นทดลองปฏิบัติราชการ หรือสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ต่อมาได้เลื่อนเป็นระดับ ๔ หรือสูงกว่าและได้คุณวุฒิปริญญาโท ) เมื่อมีคำสั่งปรับเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิแล้ว หรือไม่ได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิ ที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น เนื่องจากเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนของคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามช่วงอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น เช่น

- ข้าราชการท้องถิ่นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่า ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จะได้รับอัตราเงินเดือน ๖,๔๗๐ บาท และเงินที่ปรับเพิ่ม ๒๐๐ บาท หากพ้นทดลองปฏิบัติราชการแล้ว ได้รับคุณวุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ปวส. หรือ ไม่ได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ปวส. (เนื่องจากเงินเดือนเท่ากันหรือสูงกว่าเงินเดือนของ ปวส.) จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ปวส. ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ และเมื่อใดมีการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน (๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ) แล้ว หากอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของคุณวุฒิ ปวส. ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ ก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น แต่เมื่อใดที่อัตราเงินเดือนสูงกว่า ๑๑,๕๑๐ บาท ก็จะไม่ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

- ข้าราชการท้องถิ่นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิ ปริญญาตรี. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่ารี้ ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป จะได้รับอัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท และเงินที่ปรับเพิ่ม ๗๖๐ บาท หากได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับ ๔ หรือสูงกว่าแล้ว ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาโท ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง และได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ปริญญาโท หรือ ไม่ได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ ปริญญาโท (เนื่องจากเงินเดือนเท่ากันหรือสูงกว่าเงินเดือนของ ปริญญาโท) จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ปริญญาโท. ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ และเมื่อใดมีการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน (๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ) แล้ว หากอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของคุณวุฒิ ปริญญาโท. ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ ก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น แต่เมื่อใดที่อัตราเงินเดือนสูงกว่า ๑๖,๒๘๐ บาท ก็จะไม่ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

๒.กรณีบรรจุและแต่งตั้งก่อน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

๒.๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผุ้มีคุณวุฒิซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามช่วงอัตราเงินเดือนตามข้อ ๔ ของประกาศ เช่น

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับอัตราเงินเดือน ๖,๖๓๐ บาท จะได้เงินที่ปรับเพิ่ม ๒๐๐ บาทและเมื่อใดมีการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน (๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ) แล้ว หากอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของคุณวุฒิ ปวช.ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ ก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น แต่เมื่อใดที่อัตราเงินเดือนสูงกว่า ๑๑,๕๑๐ บาท ก็จะไม่ได้รับจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิ ปวท.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับอัตราเงินเดือน ๘,๘๙๐ บาท จะได้เงินที่ปรับเพิ่ม ๑๕๐ บาทและเมื่อใดมีการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน (๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ) แล้ว หากอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของคุณวุฒิ ปวท.ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ ก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น แต่เมื่อใดที่อัตราเงินเดือนสูงกว่า ๑๑,๕๑๐ บาท ก็จะไม่ได้รับจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ โดยเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับอัตราเงินเดือน ๗,๗๓๐ บาท จะได้เงินที่ปรับเพิ่ม ๒๐๐ บาทและเมื่อใดมีการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน (๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ) แล้ว หากอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของคุณวุฒิ ปวส.ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ ก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น แต่เมื่อใดที่อัตราเงินเดือนสูงกว่า ๑๑,๕๑๐ บาท ก็จะไม่ได้รับจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับอัตราเงินเดือน ๑๐,๔๗๐ บาท จะได้เงินที่ปรับเพิ่ม ๕๐๐ บาทและเมื่อใดมีการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน (๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม ) แล้ว หากอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของคุณวุฒิ ปริญญาตรี ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ ก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น แต่เมื่อใดที่อัตราเงินเดือนสูงกว่า ๑๓,๒๔๐ บาท ก็จะไม่ได้รับจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น

๒.๒ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีคุถณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สายงานระดับ ๒ ซึ่งบรรจุโดยคุณวุฒิ ปวท. หรือ อนุปริญญา ต่อมาได้รับคุณวุฒิ ปวส. หรือสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ต่อมาได้เลื่อนเป็นระดับ ๔ หรือสูงกว่า และได้รับคุณวุฒิปริญญาโท) ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิไปแล้ว หรือไม่ได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น(เนื่องจากเงินเดือนเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้น) จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามช่วงอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามข้อ ๔ ของประกาศ เช่น

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่า ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาสำหรับตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยได้รับอัตราเงินเดือน ๖,๔๗๐ บาท เมื่อพ้นการทดลองปฏิบัติราชการ ได้นำคุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งมาปรับเงินเดือนให้ได้รับเท่ากับเงินเดือนของ ปวส. หรือไม่ได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ปวส.(เนื่องจากเงินเดือนขณะนั้นเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนของ ปวส.) หากในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับอัตราเงินเดือน ๘,๑๓๐ บาท จะได้รับเงินที่ปรับเพิ่ม ๒๐๐ บาท และเมื่อใดมีการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว หากอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของวุฒิ ปวส. ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ ก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น แต่เมื่อใดอัตราเงินเดือนสูงกว่า ๑๑,๕๑๐ บาท ก็จะไม่ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาสำหรับตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยได้รับอัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เมื่อได้รับการเลื่อนเป็นระดับ ๔ หรือสูงกว่าแล้ว ได้นำคุณวุฒิ ปริญญาโท ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งมาปรับเงินเดือนให้ได้รับเท่ากับเงินเดือนของ ปริญญาโท หรือไม่ได้มีคำสั่งปรับเงินเดือนให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ปริญญาโท (เนื่องจากเงินเดือนขณะนั้นเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนของ ปริญญาโท) หากในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้รับอัตราเงินเดือน ๑๒,๕๓๐ บาท จะได้รับเงินที่ปรับเพิ่ม ๑,๘๐๐ บาท และเมื่อใดมีการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว หากอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของวุฒิ ปริญญาโท ตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศ ก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น แต่เมื่อใดอัตราเงินเดือนสูงกว่า ๑๖,๒๘๐ บาท ก็จะไม่ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

๒.๓ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสายงานนักบริหาร ระดับ ๖ หรือ ระดับ ๗ ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ซึ่งตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งก่อนหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ หรือตั้งแต่วันที่ได้รับปริญญาโท(กรณีได้รับปริญญาโทหลัง) เป็นต้นไป หากได้รับอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงอัตราเงินเดือนใดของคุณวุฒิปริญญาโทตามบัญชีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นท้ายประกาศก็จะได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามช่วงอัตราเงินเดือนนั้น แต่เมื่อใดที่อัตราเงินเดือนสูงกว่า ๑๖,๒๘๐ บาท ก็จะไม่ได้รับจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

๓.การได้รับค่าครองชีพชั่วคราว

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อได้รับเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ รวมกันแล้วไม่ถึงเดือนละ ๑๑,๗๐๐ บาท จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แต่เมื่อรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวดังกล่าวกับ เงินเดือนและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ แล้วต้องไม่เกินเดือนละ ๑๑,๗๐๐ บาท (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๙.๓ /ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เช่น

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (คุณวุฒิปริญญาตรี) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท ได้รับเงินปรับเพิ่ม ๗๖๐ บาท จะได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท (ยังไม่เกิน ๑๑,๗๐๐ บาท)

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (คุณวุฒิปริญญาตรี) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ อัตราเงินเดือน ๑๐,๒๔๐ บาท ได้รับเงินปรับเพิ่ม ๖๐๐ บาท จะได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพียง ๘๖๐ บาท (รวมเป็นเงิน ๑๑,๗๐๐ บาท ครบตามหลักเกณฑ์)

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ (คุณวุฒิปวช.) ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ อัตราเงินเดือน ๖,๐๙๐ บาท ได้รับเงินปรับเพิ่ม ๓๐๐ บาท จะได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๘๙๐ บาท (ยังไม่เกิน ๘,๒๐๐ บาท) ก็จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีก ๓๑๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๒๐๐ บาท


ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น