ผลการค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ., ก.ท.,ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ., ก.ท.,ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕)
ที่
คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ
ขั้นและอัตราเงินเดือนเดิม
ใช้ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔
ขั้นและอัตราเงินเดือนใหม่
ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๕
อันดับ
ขั้น
อัตราเงินเดือน(บาท)
อันดับ
ขั้น
อัตราเงินเดือน(บาท)
วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔- ๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกับวุฒิบัตร
๑๔,๓๘๐
๑๕
๑๙,๖๖๐
วุฒิบัตร แสงดความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภาที่มีกำหนด เวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตร ในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร
๑๔,๓๘๐
๑๕
๑๙,๖๖๐
วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกำหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกับวุฒิบัตร
๑๓,๗๗๐
๑๔.๕
๑๙,๓๐๐
วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภาที่มีกำหนด เวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตร ในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร
๑๓,๗๗๐
๑๔.๕
๑๙,๓๐๐
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
๑๓,๗๗๐
๑๔.๕
๑๙,๓๐๐
ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า
๑๐,๑๙๐
๑๔
๑๕,๔๔๐
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
๑๐,๑๙๐
๑๔
๑๕,๔๔๐
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร ๖ ปี)
๑๐,๑๙๐
๑๔
๑๕,๔๔๐
ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทั่วไปในข้อ ๑๑
๙,๑๔๐
๑๔
๑๒,๕๖๐
๑๐
ปริญญา ตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ.กำหนดให้ได้รับเงินเดือนสูงขึ้นในหลักสูตร ๕ ปี
๙,๑๔๐
๑๔
๑๒,๕๖๐
๑๑
ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิในข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ หรือเทียบเท่า
๘,๓๔๐
๑๒.๕
๑๑,๘๖๐
๑๒
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆที่มีหลักสูตรกำหนดระยะ เวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๗,๔๖๐
๑๑.๕
๙,๓๓๐
๑๓
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ปกศ.สูง) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลามาน้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
๖,๘๐๐
๑๐
๘,๘๐๐
๑๔
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรมีหลักสูตรกำหนดระยะ เวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
๖,๐๕๐
๑๒
๗,๖๔๐
๑๕
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นและประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตรเปรืยญธรรมประโยค ๖-๘
๕,๓๔๐
๙.๕
๖,๙๒๐