วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหาร เพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550

-------------------------------


โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ ในคุณวุฒิที่สูงขึ้น เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาใช้ในการเพิ่ม ทักษะการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าสืบไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (5) มาตรา 24 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ นำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อประโยชนในการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง บริหารในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์บริหารเพื่อลด ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550

ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าซึ่งนำมาเทียบประสบการณ์บริหารนั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิ ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น

ข้อ 4 การนำคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมาเทียบ เป็นประสบการณ์การบริหารเป็นระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งบริหาร ในระดับที่สูงขึ้นสามารถนำมาใช้ได้เฉพาะตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในระดับ 6 ระดับ 7 หรือระดับ 8

ข้อ 5 ผู้ใดได้นำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์เพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งจากสี่ปี เป็นสามปี และได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วนั้น ถือว่าได้ใช้สิทธิในการเทียบประสบการณ์การบริหารไปแล้วไม่อาจขอใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้อีก

ข้อ 6 ให้ผู้ประสงค์ขอนำคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ดำเนินการดังนี้

(1) จัดทำแผนหรือคำรับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรและตัวชี้วัด ความสำเร็จทั้งทางด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของงานที่จะเกิดขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน
(2) จัดทำผลงานอย่างน้อยหนึ่งผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการนำความรู้ที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ก่อให้เกิดผลดีต่อเทศบาลหรือประชาชน
(3) การยื่นผลงานตามข้อ 6 (1) และข้อ 6 (2) ให้ยื่นได้ภายในหกเดือน ก่อนดำรงตำแหน่ง ในสายงานนักบริหารงานนั้นครบสามปี ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนด

ข้อ 7 ให้ ก.ท.จ ตรวจประเมินผลงานตามข้อ 6 (1) และข้อ 6 (2) ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับยื่นผลงาน

ข้อ 8 เมื่อ ก.ท.จ. เห็นชอบให้นำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์เพื่อลดระยะเวลา การดำรงตำแหน่งบริหารเป็นเวลาหนึ่งปีได้แล้ว ให้รายงานผลต่อสำนักงาน ก.ท เพื่อตรวจสอบและออกหนังสือ รับรองให้แก่ผู้ผ่านการประเมินเทียบประสบการณ์บริหารดังกล่าว นำไปประกอบการสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ข้อ 9 ในการแต่งตั้งผู้บริหารที่นาคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบประสบการณ์การบริหารตาม ประกาศฉบับนี้ ผู้นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานตามสายงานด้วย โดย ก.ท.จ. อาจยกเว้นให้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลัง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปี นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550

อารีย์ วงศ์อารยะ
(นายอารีย์ วงศ์อารยะ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น