วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การลาออกจากราชการ

หมวด 3
การลาออกจากราชการ
________________________________________
ข้อ 22 พนักงานเทศบาลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการตามข้อ 2 ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อนายกเทศมนตรี ตามแบบ ลก.1 ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้
การยื่นหนังสือขอลาออก จากราชการ นอกจากกรณีลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งตาม ข้อ 2 วรรคสี่ ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยว่า 30 วัน
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นว่ามีเหตุผลความจำเป็น เป็นพิเศษ นายกเทศมนตรีจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกให้ผู้ที่ประสงค์จะลา ออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออก ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก็ได้
หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกเทศมนตรี หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออกให้ถือวันถัดจากวันครบกำหนด 30 วันนับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
ข้อ 23 เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้บันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกดังกล่าวได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่ น้อยกว่า 30 วันหรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออก
ข้อ 24 เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานเทศบาลผู้ใดแล้ว ถ้าเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า สามสิบวัน หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้นายกเทศมนตรีพิจารณาว่าควรอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่ง ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก โดยให้ดำเนินการดังนี้
(1) ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ ให้เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ผู้นั้นลาออก จากราชการและให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบ ลก.3 ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย
(2) ในกรณีที่นายกเทศมนตรีพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก เนื่องจากจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้นายกเทศมนตรีมีคำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็น ลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกให้สั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวและจะขยายอีก ไม่ได้
เมื่อนายกเทศมนตรียับยั้งการอนุญาตให้ลาออกตาม (2) ก่อนครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งตามข้อ 2 วรรคสอง หากผู้ขอลาออกจากราชการประสงค์จะถอนหนังสือขอลาออก ย่อมมีสิทธิกระทำได้
โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบ ลก.2 ท้ายมาตรฐานทั่วไปนี้ ยื่นต่อนายกเทศมนตรี การจำกัดสิทธิดังกล่าวจะกระทำมิได้
ในกรณีเป็นหนังสือขอลาออก จากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน เมื่อนายกเทศมนตรีได้รับหนังสือขอลาออกดังกล่าวแล้ว ให้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออกว่าจะอนุญาตให้ยื่นล่วงหน้า ก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน ตามที่ผู้ขอลาออกได้ยื่นไว้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบว่าวันขอลาออกในกรณีดังกล่าวคือวันที่ระบุไว้ในหนังสือขอลา ออกหรือวันถัดจากวันครบกำหนด 30 วัน นับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออก แล้วให้พิจารณาดำเนินการตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี
ข้อ 25 ในกรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปตามข้อ 2 วรรคสอง และวรรคสาม ให้นายกเทศมนตรีมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการและแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ ด้วย
ข้อ 26 การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัคร
รับเลือกตั้งตามข้อ 2 วรรคสี่ ให้ยื่นต่อนายกเทศมนตรีอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก และให้นายกเทศมนตรีเสนอหนังสือขอลาออกนั้นต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเพื่อ พิจารณาให้ ความเห็นชอบการลาออกโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกตามวรรคหนึ่ง แล้ว ให้นายกเทศมนตรีออกคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่ขอลาออก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น